Reklamacje

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Klientowi rzeczy bez wad.
2. Sprzedawca  jest odpowiedzialna wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego i odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili, które zostały stwierdzone przed upływem 2 (dwóch) lat od dnia wydania produktu Klientowi.
3. Sprzedawca w ciągu czternastu dni kalendarzowych od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego ustosunkuje się do reklamacji Klienta.
4. W celu rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę Klient powinien dostarczyć Sprzedawcy reklamowane produkty wraz z dowodem zakupu oraz opisem reklamacji na adres Sklepu:
NORMES
Zwroty i Reklamacje
Aleja Wojska Polskiego 124
42-207 Częstochowa
Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu produktów z opisem reklamacji.
5. Sprzedawca rozstrzygając reklamacje zgodnie z obowiązującymi przepisami kodeksu cywilnego dotyczącymi rękojmi oraz biorąc pod uwagę żądania Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.
Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami kodeksu cywilnego dotyczącymi rękojmi.
W przypadku gdy wada stanowiąca podstawę reklamacji nie będzie wadą nieistotną, w razie braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub w sytuacji gdy produkt był już naprawiany lub wymieniany, Sprzedawca zwróci Klientowi należność zgodnie z obowiązującymi przepisami kodeksu cywilnego dotyczącymi rękojmi.
6. Klient nabywający produkt w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient nie będący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił Sprzedawcy  za nabycie danego produktu. Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu z opisem reklamacji.